ETAP 1

Uwaga!

Osoby nie posiadające zameldowania w Szczecinie, mogą zagłosować wyłącznie w wersji tradycyjnej (papierowej). W przypadku braku meldunku, oddanie głosu drogą elektroniczną spowoduje uznanie głosu za nieważny.

W poniższych polach należy wpisać dane własne, bądź dane osoby niepełnoletniej, w przypadku gdy w jej imieniu głosuje rodzic lub opiekun prawny.

Dane podstawowe osoby głosującej

Uwaga!

Z jednego numeru telefonu można dokonać nie więcej niż 5 aktów głosowania podczas całego okresu głosowania tj. od 9 do 18 stycznia 2017 r.
* wypełnienie pola jest obowiązkowe