Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta Szczecin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej na podstawie Decyzji Wykonawczej (UE) 2018/1523 (Dz. U.UE.L. 2018.256.103) oraz art. 10 ust. 1 i 7 pkt 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (DZ. U. z 2019 poz. 848r.). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin - Konsulatcje z mieszkańcami

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-13 - zmiana szablonu serwisu.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Treści niedostępne

  • Część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
  • Część plików .PDF to skany dokumentów, jak umowy z rejestru umów i oświadczenia majątkowe. Zasadniczo, pliki te będą eliminowane lub treści równolegle udostępniane w formie alternatywnej. Użytkownicy mogą tu podeprzeć się narzędziem do OCR-u.
  • Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-08-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Czerniawski, bip@um.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914245036. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta Szczecin, przy Placu Armii Krajowej 1, jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajdują się trzy windy, w skrzydle środkowym, prawym skrzydle i przy wejściu od ul. Odrowąża, a także podnośniki platformowe do korytarzy zloklaizowanych na półpiętrze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na w skrzydle środkowym, na parterze, na wprost od wejścia. Klucz do drzwi u strażnika, w stróżówce po prawej stronie od wejścia.

Przed budynkiem wyznaczono 7 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku interesant można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

Oznaczenia w alfabecie brajla znajdują się przy wejściu do budynku - prawe skrzydło, na tablicy przed salą 62 - Biuro Obsługi Interesantów, na przyciskach wind zlokalizowanych w prawym skrzydle i od ulicy Odrowąża.

Filia Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, przy ul. Rydla 39-40

Budynek Filii jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Komunikacja w języku migowym

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Miasta Szczecin za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: boi@um.szczecin.pl,
  • faxu: 914245282,
  • oraz osobiście - Centralna Informacja Urzędu Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesantów, prawe skrzydło, sala 62.

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin, posługujących się językiem migowym. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Informator dla osób z wadą słuchu - gdzie kierować sie w budynku Urzędu Miasta oraz opis procedury w wersji wideo: http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51179.asp

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 91 42 45 000
fax: 91 42 45 322
e-mail: boi@um.szczecin.pl

udostępnił: Wydział Informatyki, wytworzono: 2020/08/28 12:59:48, odpowiedzialny/a: Tomasz Czerniawski, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/08/28 12:59:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/08/28 12:59:47 nowa pozycja